انجمن خانوم خانوما

نسخه‌ی کامل: چه شرکتی ثبت کنیم که بیشترین نفع را از ان ببریم
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
چه شرکتی ثبت کنیم تا بتوانیم از ان بیشترین نفعرا ببریم :
باید اشاره کرد که امروزه مشکل اکثر افرادی کهمی خواهند به کسب و کار بپردازند و اینکه بتوانند در قالب یک شخص حقوقی عمل کنند وقتی می خواهند یک شرکت ثبت کنند نمی دانند که چه شرکتی را به  ثبت برسانند و چون امروزه هم بیش از 95% ازشرکت های تجاری که در ایران ثبت می شود دو نوع شرکت است ( سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود ) برای همین اکثر افراد دچار تردید می شوند و نمی دانند شرکت سهامی ثبت کنند بهتر است یا شرکت با مسئولیت محدود 
در این محتوا برای نزدیک شدن به پاسخ این پرسشتفاوت های که بین شرکت ها وجود دارد را بیان می کنیم :
انواع شرکت :
قانون تجارت ایران وجود هفت نوع شرکت را بهرسمیت شمرده که افراد با توجه به هدفشان از تشکیل شرکت میزان و روش تقسیم سود و مسئولیت های که در هر یک از این شرکتها متوجه افراد می باشد تصمیم به تاسیس یکی از این انواع شرکت می گیرند
شرکت ها عبارتند از : 1- شرکت سهامی که به دونوع خاص و عام تقسیم می شود 2- شرکت مختلط سهامی 3- شرکت مختلط غیر سهامی 4- شرکت با مسئولیت محدود 5- شرکت نسبی 6- شرکت تضامنی و در اخر 7- شرکت تعاونی
شرکت سهامی : طبق تعریف قانون : شرکت سهامی شرکتی است کهسرمایه ان به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبین سهام به اندازه مبلغ اسمی سهام ان ها می باشد .
حال اگر افراد فعالیت های خود را در قالب یکشرکت سهامی شکل دهند و خواه فعالیت اقتصادی انجام دهند و خواه اینکه مقصود نهای افراد کار اقتصادی نباشد شرکت بازرگانی بوده و به مثابه یک بازرگان شناخته خواهند شد همانطور که گفته شد این شرکت به دو نوع تقسیم مشود خاص و عام .
که:
 شرکتسهامی عام »» در این شرکت موسسان قسمتی از سرمایه شرکت را با فروش سهام به مردم تامین می نماید
شرکت سهامی خاص »» در این شرکت تمامی سرمایه دربدو تاسیس باید توسط موسسان تامین شود
 
نکته: در نام گذاری این شرکت باید عبارت شرکتسهامی خاص یا عام بلافاصله قبل و یا بعد از اسم شرکت باید قید شود
 
وجه تمایز دو نوع شرکت سهامی عام و خاص :
وجه تمایز این دو شرکت در ماهیت سهامی بودن انها و نوع تقسیم سرمایه به سهام نیست بلکه در نوع تامین و تادیه سرمایه اولیه و ابتدای شرکت می باشد باید گفت که شرکت سهامی عام به مراتب پیچیده تر کلان تر و پیچیده تر و با سرمایه به مراتب بیشتر ثبت می شوند.
اغلب افرادی که تمایل به ثبت شرکت دارند یاسرمایه اولیه خود را به اندازه ثبت شرکت سهامی عام نمی بینند و یا وسعت کار خود را به ان بزرگی تشخیص نمی دهند و به دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
با دامنه کوچکتر و ثبت راحتر با عنوان سهامی خاص بسنده می کنند
 
ملزومات ثبت یک شرکت سهامی خاص و تفاوت ان با شرکتمسئولیت محدود :
باید گفت که برای ثبت شرکت سهامی خاص باید حداقل3 نفر سهامدار وجود داشته باشد و البته در مورد شرکت سهامی عام هم با همین میزان سهامدار می تواند شکل بگیرد
در شرکت های با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفرمی باشد و باید به این نکته اشاره کرد که قانون برای انواع ثبت شرکتها حداقل نفراتی را به عنوان موسسین ابتدای در نظر گرفته است ولی برای حداکثر نفرات محدودیتی عنوان نشده است.
حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاصدر قانون یک میلیون ریال است سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هم مشابه شرکت سهامی خاص می باشد
انتخاب بازرس »»» انتخاب بازرس یکی دیگر از موارد افتراق بین شرکتسهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود می باشد در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب بازرس اجباری نیست و شرکا می توانند با اختیار خود نسبت به انتخاب بازرس اقدام کنند
ولی انتخاب بازرس در شرکت سهامی خاص اجباری استو جزء موارد قانونی ثبت شرکت می باشد چرا که بدون معرفی بازرس اصلی و علی البدل به اداره ی ثبت شرکت ها عملا امکان ثبت شرکت وجود نخواهد داشت
از موارد دیگر مدت مدیریت در شرکت سهامی خاصحداکثر 2 سال است که قابل تمدید می باشد ولی در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و یک مدیر می تواند تا هر زمان و بنا بر تشخیص هیئت مدیره به فعالیت خود ادامه دهد .
و در اخر حق رای در شرکت سهامی خاص به تهدادسهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .
نتیجه :
با مقایسه این دو شرکت متوجه می شویم که حد نصابدر شرکت های سهامی خاص روند ساده تری نسبت به شرکت با مسئولیت محدود دارد شرکت های سهامی خاص هرچند کوچک به نظر می رسدو محدود تر از شرکت سهامی عام است ولی می تواند گزینه بسیار مناسب تری برای فعالیت های اقتصادی که به دنبال نگرش های نو و تازه و توان افزایش سرمایه از طریق مختلف باشند

برای انجام پورسه های ثبتی حتما از یک نفرکارشناس خبره و یا مشاور کاردان به منظور استفاده بیهنه از زمان و سرمایه خود بهره ببرید