انجمن خانوم خانوما

نسخه‌ی کامل: دوست وجود نداره
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
من بعد از 30 سال زندگی فهمیدم دوست واقعی آدم هیچ کسی جز خونواده آدم نیست. همه نون به نرخ روز خورن و دنبال منافع خودشون. همه به نوعی خاینن